административно право от адвокат Орлин Боянов

Основни сфери на дейност

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

ТЪРГОВСКО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Съдействие и процесуално представителство пред държавни и общински органи ;

ОБЖАЛВАНЕ и съдебна защита срещу всички видове административни актове и наказателни постановления