търговско право от адвокат Орлин Боянов

Основни сфери на дейност

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

ТЪРГОВСКО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Изготвяне на документи по регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и ЕТ, сделки с търговски предприятия;

Регистрация и промени в статута на сдружения с нестопанска цел, фондации, спортни и обществени организации, партии;

ТЕКУЩО ОБСЛУЖВАНЕ на юридически лица, еднолични търговци и частни земеделски стопани чрез консултации, анализи, съдействие при договорни взаимоотношения, изготвяне на договори и други документи, представителство пред наши и чужди институции, юридически и физически лица ;

КОНСУЛТАЦИИ и съдействие при сключване на договори за лизинг, банков кредит и др.

Процесуално представителство по СЪДЕБНИ ДЕЛА на наши и чужди юридически лица, защита и представителство пред арбитражни и други несъдебни органи, дела при спорове между съдружници, изключване на съдружници и др. ;

Проучвания и анализи на правното състояние на търговски дружества ;