облигационно право от адвокат Орлин Боянов

Основни сфери на дейност

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

ТЪРГОВСКО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Изготвяне на всички видове ДОГОВОРИ /покупко-продажби, замени, дарения, наем на вещи, заеми, договори за изработка и поръчка, особени залози, спогодби и др.;

СЪДЕБНА ЗАЩИТА при неизпълнение на договорни отношения, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване и др.;

Съдействие за извън-съдебно решаване на спорове по облигационни отношения