наказателно право и процес от адвокат Орлин Боянов

Основни сфери на дейност

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

ТЪРГОВСКО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

Защита във фазата на досъдебното и съдебно производство, в т.ч. и по мерки за неотклонение ;

Сключване на споразумения с прокуратурата по реда на гл.ХІХ НПК ;

Обжалване на съдебни актове по наказателни дела и защита пред всички съдебни инстанции ;

Сезиране на органи за предсрочно условно освобождаване и реабилитация ;

Защита на лица, пострадали от престъпления в страната и чужбина, вкл. встъпване в процеси като частен обвинител и граждански ищец ;

Сезиране на Международния съд за допуснати закононарушения от български съдебни инстанции по конкретни наказателни дела ;