трудово право от адвокат Орлин Боянов

Основни сфери на дейност

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

ТЪРГОВСКО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

Правна защита по ТРУДОВИ СПОРОВЕ, в т.ч. съкращения, уволнения, дисциплинарни наказания, обезщетения и др.;

Трудовоправни КОНСУЛТАЦИИ – устни и писмени;

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ при трудови злополуки