вещно право от адвокат Орлин Боянов

Основни сфери на дейност

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

ТЪРГОВСКО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

Изготвяне на документи и съдействие пред нотариус при СДЕЛКИ с недвижими имоти и движими вещи – продажби, наеми, аренди и др.;

Устни консултации и писмени АНАЛИЗИ по вещно-правни въпроси;

СЪДЕБНА ЗАЩИТА при защита на собствеността и другите ограничени вещни права