Основни сфери на дейност

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

ТЪРГОВСКО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

ДАНЪЧНО ПРАВО

ДАНЪЧНО ПРАВО

Устни и писмени КОНСУЛТАЦИИ на търговски дружества, еднолични търговци и частни земеделски производители;

ОБЖАЛВАНЕ на неправилни ДОА и постановления;

СЪДЕБНА ЗАЩИТА пред всички инстанции