адвокат Добрич, адвокатска кантора Добрич, адвокат Орлин Боянов

Основни сфери на дейност

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

ТЪРГОВСКО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

ЗА КАНТОРАТА

Кантората на адвокат Орлин Боянов функционира от 1992г.

Адвокат Орлин Боянов е роден в гр.Добрич и е завършил

Юридическия факултет на Софийския университет “Св.Климент Охридски” гр. София .

Стажувал е в Окръжен съд гр. Добрич и за периода  преди 1992г. е заемал различни прокурорски длъжности в гр. Добрич : мл.прокурор, зам.районен прокурор и районен прокурор в гр. Добрич и гр. Тервел.

От 1992г. е вписан като адвокат към Адвокатска колегия гр. Добрич.

Изборни длъжности в колегията : зам.председател на САК/Съвет на адвокатската колегия/, член на САК, председател на Контролен съвет.

Понастоящем : член на САК Добрич.

Специализации :  наказателно право и процес в Санкт Петербург – Русия, квалификационни курсове по наказателно право и процес, търговско право, семейно право, гражданско-процесуално право, право на Европейския съюз и медиация.
Външни клиенти : страните от ЕС, Англия, Русия, Молдова, Турция.

През годините след нейното създаване през кантората са минали за обучение в срока на задължителния си стаж стажант-съдии, намерили по-късно успешна реализация в системата на съда, адвокатурата, банковата система  и  общинските и държавни органи.

При необходимост кантората работи съвместно с водещи адвокатски дружества и специалисти от София, Пловдив, Варна, Бургас и други областни центрове.